Thông tin tài khoản


Trường bắt buộc

Trường bắt buộc

Trường bắt buộc

{[{ error }]}

{[{ error }]}

Danh sách giao dịch

# Phim Ghế Thời gian Chiếu Thời gian Giao dịch Tổng tiền
{[{ $index + 1 }]} {[{ transaction.movie_session.movie.name }]} - {[{ transaction.movie_session.type.name }]} {[{ transaction.tickets.length }]} vé: {[{ ticket.name }]} {[{ transaction.movie_session.start_time | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ transaction.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ getSumChoosingTickets(transaction) }]} {[{ transaction.code }]}