THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

29-04-2020 09:23

Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam xin thông báo về kế hoạch lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

 - Được sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ( kèm công văn ) , Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công ty Fafim tạm lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và sẽ có lịch cụ thể thông báo tới các cổ đông trong thời gian tới.

- Nội dung công văn của Sở KH-ĐT Hà Nội.