Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Nội dung của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Fafim Việt Nam 2022:

1. Mẫu thư mời họp

2. Chương trình Đại hội

3. Mẫu uỷ quyền/ Xác nhận ủy quyền tham dự

4. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

5. Đơn xin ứng cử tham gia BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

6. Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

7. Giấy đề cử ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

8. Báo cáo tài chính 2021

9. Báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ 2022

10. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS 2022

11. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022

18/04/2022