ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Nội dung của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Fafim Việt Nam 2022: 1. Mẫu thư mời họp 2. Chương trình Đại hội 3. Mẫu uỷ quyền/ Xác nhận ủy quyền tham dự 4. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ […]