Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Nội dung của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Fafim Việt Nam 2023:

1. Mẫu thư mời họp

2. Chương trình Đại hội

3Mẫu uỷ quyền/ Xác nhận ủy quyền tham dự

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2023