Mặt bằng tầng 1

Tầng 1 với diện tích 366m2,bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 2

Tầng 2 có tổng diện tích là 502m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.                   

Mặt bằng tầng 3

Tầng 3 có tổng diện tích là 237m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 4

Tầng 4 có tổng diện tích là 357m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 5

Tầng 5 có tổng diện tích là 480m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 6

Tầng 6 có tổng diện tích là 416m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 7